|

سرب اینفو|sorbinfo
Vinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.x

*سرب جهت دیوارهای رادیو لوژی بیمارستان ها موجود است*

قیمت روز سرب مورخ 27آبان ماه1397

قیمت هرکیلوگرم سرب نرم کارگاهی:17.000تومان

قیمت هر کیلوگرم سرب خالص:20.000تومان

قیمت روز سرب مورخ 20آبان ماه1397

قیمت فروش هرکیلوگرم سرب نرم کارگاهی:23.000تومان

قیمت فروش هر کیلوگرم سرب خالص:28.000تومان

قیمت روز سرب مورخ 08آبان ماه1397

قیمت فروش هرکیلوگرم سرب نرم کارگاهی:22.000

قیمت فروش هر کیلوگرم سرب خالص:26.000تومان

قیمت روز سرب مورخ 03آبان ماه1397

قیمت فروش هرکیلوگرم سرب نرم کارگاهی:23.000تومان

قیمت فروش هر کیلوگرم سرب خالص:24.500تومان

قیمت روز سرب  مورخ 12 تیرماه ماه 1396:

قیمت فروش هر کیلوگرم سرب نرم کارگاهی: 8100 تومان

قیمت فروش هر کیلوگرم سرب خالص: 8300 تومان

قیمت روز سرب  مورخ 11 تیرماه ماه 1396:

قیمت فروش هر کیلوگرم سرب نرم کارگاهی: 7950 تومان

قیمت فروش هر کیلوگرم سرب خالص: 8150 تومان

قیمت روز سرب  مورخ 10 تیرماه ماه 1396:

قیمت فروش هر کیلوگرم سرب نرم کارگاهی: 7800 تومان

قیمت فروش هر کیلوگرم سرب خالص: 8000 تومان

قیمت روز سرب  مورخ 08 تیرماه ماه 1396:

قیمت فروش هر کیلوگرم سرب نرم کارگاهی: 7800 تومان

قیمت فروش هر کیلوگرم سرب خالص: 8000 تومان

قیمت روز سرب  مورخ 07 تیرماه ماه 1396:

قیمت فروش هر کیلوگرم سرب نرم کارگاهی: 7800 تومان

قیمت فروش هر کیلوگرم سرب خالص: 8000 تومان

قیمت روز سرب  مورخ 04 تیرماه ماه 1396:

قیمت فروش هر کیلوگرم سرب نرم کارگاهی: 7650 تومان

قیمت فروش هر کیلوگرم سرب خالص: 7850 تومان

قیمت روز سرب  مورخ 03 تیرماه ماه 1396:

قیمت فروش هر کیلوگرم سرب نرم کارگاهی: 7650 تومان

قیمت فروش هر کیلوگرم سرب خالص: 7850 تومان

قیمت روز سرب  مورخ 01 تیرماه ماه 1396:

قیمت فروش هر کیلوگرم سرب نرم کارگاهی: 7650 تومان

قیمت فروش هر کیلوگرم سرب خالص: 7850 تومان

قیمت روز سرب  مورخ 31خرداد ماه 1396:

قیمت فروش هر کیلوگرم سرب نرم کارگاهی: 7700 تومان

قیمت فروش هر کیلوگرم سرب خالص: 7900 تومان

قیمت روز سرب  مورخ 30خرداد ماه 1396:

قیمت فروش هر کیلوگرم سرب نرم کارگاهی: 7700 تومان

قیمت فروش هر کیلوگرم سرب خالص: 7900 تومان

قیمت روز سرب  مورخ 29خرداد ماه 1396:

قیمت فروش هر کیلوگرم سرب نرم کارگاهی: 7650 تومان

قیمت فروش هر کیلوگرم سرب خالص: 7850 تومان

قیمت روز سرب  مورخ 28خرداد ماه 1396:

قیمت فروش هر کیلوگرم سرب نرم کارگاهی: 7650 تومان

قیمت فروش هر کیلوگرم سرب خالص: 7850 تومان

قیمت روز سرب  مورخ 27خرداد ماه 1396:

قیمت فروش هر کیلوگرم سرب نرم کارگاهی: 7650 تومان

قیمت فروش هر کیلوگرم سرب خالص: 7850 تومان

 

قیمت روز سرب  مورخ 25خرداد ماه 1396:

قیمت فروش هر کیلوگرم سرب نرم کارگاهی: 7700 تومان

قیمت فروش هر کیلوگرم سرب خالص: 7900 تومان

قیمت روز سرب  مورخ 24خرداد ماه 1396:

قیمت فروش هر کیلوگرم سرب نرم کارگاهی: 7750 تومان

قیمت فروش هر کیلوگرم سرب خالص: 7950 تومان

قیمت روز سرب  مورخ 23خرداد ماه 1396:

قیمت فروش هر کیلوگرم سرب نرم کارگاهی: 7800 تومان

قیمت فروش هر کیلوگرم سرب خالص: 8000 تومان

قیمت روز سرب  مورخ 22خرداد ماه 1396:

قیمت فروش هر کیلوگرم سرب نرم کارگاهی: 7850 تومان

قیمت فروش هر کیلوگرم سرب خالص: 8050 تومان

قیمت روز سرب  مورخ 21خرداد ماه 1396:

قیمت فروش هر کیلوگرم سرب نرم کارگاهی: 7850 تومان

قیمت فروش هر کیلوگرم سرب خالص: 8050 تومان

قیمت روز سرب  مورخ 20خرداد ماه 1396:

قیمت فروش هر کیلوگرم سرب نرم کارگاهی: 7880 تومان

قیمت فروش هر کیلوگرم سرب خالص: 8080 تومان

قیمت روز سرب  مورخ 18خرداد ماه 1396:

قیمت فروش هر کیلوگرم سرب نرم کارگاهی: 7850 تومان

قیمت فروش هر کیلوگرم سرب خالص: 8050 تومان

قیمت روز سرب  مورخ 17خرداد ماه 1396:

قیمت فروش هر کیلوگرم سرب نرم کارگاهی: 7880 تومان

قیمت فروش هر کیلوگرم سرب خالص: 8080 تومان

قیمت روز سرب  مورخ 16خرداد ماه 1396:

قیمت فروش هر کیلوگرم سرب نرم کارگاهی: 7880 تومان

قیمت فروش هر کیلوگرم سرب خالص: 8080 تومان

 

قیمت روز سرب  مورخ 13 خرداد ماه 1396:

قیمت فروش هر کیلوگرم سرب نرم کارگاهی: 7880 تومان

قیمت فروش هر کیلوگرم سرب خالص: 8080 تومان

قیمت روز سرب  مورخ 12خرداد ماه 1396:

قیمت فروش هر کیلوگرم سرب نرم کارگاهی: 7880 تومان

قیمت فروش هر کیلوگرم سرب خالص: 8080 تومان

قیمت روز سرب  مورخ 11خرداد ماه 1396:

قیمت فروش هر کیلوگرم سرب نرم کارگاهی: 7880 تومان

قیمت فروش هر کیلوگرم سرب خالص: 8080 تومان

قیمت روز سرب  مورخ 10خرداد ماه 1396:

قیمت فروش هر کیلوگرم سرب نرم کارگاهی: 7880 تومان

قیمت فروش هر کیلوگرم سرب خالص: 8080 تومان

قیمت روز سرب  مورخ 09خرداد ماه 1396:

قیمت فروش هر کیلوگرم سرب نرم کارگاهی: 7880 تومان

قیمت فروش هر کیلوگرم سرب خالص: 8080 تومان

قیمت روز سرب  مورخ 08خرداد ماه 1396:

قیمت فروش هر کیلوگرم سرب نرم کارگاهی: 7900 تومان

قیمت فروش هر کیلوگرم سرب خالص: 8100 تومان

قیمت روز سرب  مورخ 07خرداد ماه 1396:

قیمت فروش هر کیلوگرم سرب نرم کارگاهی: 8050 تومان

قیمت فروش هر کیلوگرم سرب خالص: 8250 تومان

قیمت روز سرب  مورخ 06خرداد ماه 1396:

قیمت فروش هر کیلوگرم سرب نرم کارگاهی: 8050 تومان

قیمت فروش هر کیلوگرم سرب خالص: 8250 تومان

قیمت روز سرب  مورخ 05خرداد ماه 1396:

قیمت فروش هر کیلوگرم سرب نرم کارگاهی: 8000 تومان

قیمت فروش هر کیلوگرم سرب خالص: 8200 تومان

قیمت روز سرب  مورخ 04خرداد ماه 1396:

قیمت فروش هر کیلوگرم سرب نرم کارگاهی: 8000 تومان

قیمت فروش هر کیلوگرم سرب خالص: 8200 تومان

قیمت روز سرب  مورخ 03خرداد ماه 1396:

قیمت فروش هر کیلوگرم سرب نرم کارگاهی: 8000 تومان

قیمت فروش هر کیلوگرم سرب خالص: 8200 تومان

قیمت روز سرب  مورخ 02خرداد ماه 1396:

قیمت فروش هر کیلوگرم سرب نرم کارگاهی: 8000 تومان

قیمت فروش هر کیلوگرم سرب خالص: 8200 تومان

قیمت روز سرب  مورخ 01خرداد ماه 1396:

قیمت فروش هر کیلوگرم سرب نرم کارگاهی: 8000 تومان

قیمت فروش هر کیلوگرم سرب خالص: 8200 تومان

قیمت روز سرب  مورخ 31اردیبهشت ماه 1396:

قیمت فروش هر کیلوگرم سرب نرم کارگاهی: 8000 تومان

قیمت فروش هر کیلوگرم سرب خالص: 8150 تومان

قیمت روز سرب  مورخ 30اردیبهشت ماه 1396:

قیمت فروش هر کیلوگرم سرب نرم کارگاهی: 8000 تومان

قیمت فروش هر کیلوگرم سرب خالص: 8150 تومان

قیمت روز سرب  مورخ 29اردیبهشت ماه 1396:

قیمت فروش هر کیلوگرم سرب نرم کارگاهی: 8000تومان

قیمت فروش هر کیلوگرم سرب خالص: 8150 تومان

قیمت روز سرب  مورخ 28اردیبهشت ماه 1396:

قیمت فروش هر کیلوگرم سرب نرم کارگاهی: 8000تومان

قیمت فروش هر کیلوگرم سرب خالص: 8150 تومان

قیمت روز سرب  مورخ 27اردیبهشت ماه 1396:

قیمت فروش هر کیلوگرم سرب نرم کارگاهی: 8000 تومان

قیمت فروش هر کیلوگرم سرب خالص: 8150 تومان

قیمت روز سرب  مورخ 26اردیبهشت ماه 1396:

قیمت فروش هر کیلوگرم سرب نرم کارگاهی: 7950 تومان

قیمت فروش هر کیلوگرم سرب خالص: 8150 تومان

قیمت روز سرب  مورخ 25اردیبهشت ماه 1396:

قیمت فروش هر کیلوگرم سرب نرم کارگاهی: 7950 تومان

قیمت فروش هر کیلوگرم سرب خالص: 8150 تومان

قیمت روز سرب  مورخ 24اردیبهشت ماه 1396:

قیمت فروش هر کیلوگرم سرب نرم کارگاهی: 8000 تومان

قیمت فروش هر کیلوگرم سرب خالص: 8200 تومان

قیمت روز سرب  مورخ 23اردیبهشت ماه 1396:

قیمت فروش هر کیلوگرم سرب نرم کارگاهی: 8000 تومان

قیمت فروش هر کیلوگرم سرب خالص: 8200 تومان

قیمت روز سرب  مورخ 22اردیبهشت ماه 1396:

قیمت فروش هر کیلوگرم سرب نرم کارگاهی: 8050 تومان

قیمت فروش هر کیلوگرم سرب خالص: 8250 تومان

قیمت روز سرب  مورخ 21اردیبهشت ماه 1396:

قیمت فروش هر کیلوگرم سرب نرم کارگاهی: 8050 تومان

قیمت فروش هر کیلوگرم سرب خالص: 8250 تومان

قیمت روز سرب  مورخ 20اردیبهشت ماه 1396:

قیمت فروش هر کیلوگرم سرب نرم کارگاهی: 8050 تومان

قیمت فروش هر کیلوگرم سرب خالص: 8250 تومان

قیمت روز سرب  مورخ 19اردیبهشت ماه 1396:

قیمت فروش هر کیلوگرم سرب نرم کارگاهی: 8050 تومان

قیمت فروش هر کیلوگرم سرب خالص: 8250 تومان

قیمت روز سرب  مورخ 18اردیبهشت ماه 1396:

قیمت فروش هر کیلوگرم سرب نرم کارگاهی: 8050 تومان

قیمت فروش هر کیلوگرم سرب خالص: 8260 تومان

قیمت روز سرب  مورخ 17اردیبهشت ماه 1396:

قیمت فروش هر کیلوگرم سرب نرم کارگاهی: 8070 تومان

قیمت فروش هر کیلوگرم سرب خالص: 8280 تومان

قیمت روز سرب  مورخ 16اردیبهشت ماه 1396:

قیمت فروش هر کیلوگرم سرب نرم کارگاهی: 8070 تومان

قیمت فروش هر کیلوگرم سرب خالص: 8280 تومان

قیمت روز سرب  مورخ 15اردیبهشت ماه 1396:

قیمت فروش هر کیلوگرم سرب نرم کارگاهی: 8080 تومان

قیمت فروش هر کیلوگرم سرب خالص: 8300 تومان

قیمت روز سرب  مورخ 14اردیبهشت ماه 1396:

قیمت فروش هر کیلوگرم سرب نرم کارگاهی: 8080 تومان

قیمت فروش هر کیلوگرم سرب خالص: 8280 تومان

قیمت روز سرب  مورخ 13 اردیبهشت ماه 1396:

قیمت فروش هر کیلوگرم سرب نرم کارگاهی: 8100 تومان

قیمت فروش هر کیلوگرم سرب خالص: 8300 تومان

قیمت روز سرب  مورخ 12 اردیبهشت ماه 1396:

قیمت فروش هر کیلوگرم سرب نرم کارگاهی: 8100 تومان

قیمت فروش هر کیلوگرم سرب خالص: 8300 تومان

قیمت سرب مورخ 11 اردیبهشت ماه 1396:

 قیمت سرب نرم کارگاهی: 8180 تومان

قیمت سرب خالص: 8380 تومان

قیمت سرب مورخ 21 آذرماه 1395:

 قیمت سرب نرم کارگاهی: 8450 تومان

قیمت سرب خالص: 8800 تومان

قیمت سرب مورخ 16 آذرماه 1395:

 قیمت سرب نرم کارگاهی: 8500 تومان

قیمت سرب خالص: 8800 تومان

قیمت سرب مورخ 9 آذرماه 1395:

 قیمت سرب نرم کارگاهی: 8380 تومان

قیمت سرب خالص: 8630 تومان

قیمت سرب مورخ 7 آذرماه 1395:

 قیمت سرب نرم کارگاهی: 8005 تومان

قیمت سرب خالص: 8255 تومان

قیمت سرب مورخ 6 آذرماه 1395:

 قیمت سرب نرم کارگاهی: 7985 تومان

قیمت سرب خالص: 8235 تومان

قیمت سرب مورخ 1 آذرماه 1395:

 قیمت سرب نرم کارگاهی: 7640 تومان

قیمت سرب خالص: 7890 تومان

قیمت سرب مورخ 1 آذرماه 1395:

 قیمت سرب نرم کارگاهی: 7440 تومان

قیمت سرب خالص: 7740 تومان

قیمت سرب مورخ 24 آبان ماه 1395:

 قیمت سرب نرم کارگاهی: 7380 تومان

قیمت سرب خالص: 7660 تومان

قیمت سرب مورخ 23 آبان ماه 1395:

 قیمت سرب نرم کارگاهی: 7120 تومان

قیمت سرب خالص: 7440 تومان

قیمت سرب مورخ 22 آبان ماه 1395:

 قیمت سرب نرم کارگاهی: 7120 تومان

قیمت سرب خالص: 7440 تومان

قیمت سرب مورخ 18 آبان ماه 1395:

 قیمت سرب نرم کارگاهی: 6880 تومان

قیمت سرب خالص: 7270 تومان

قیمت سرب مورخ 17 آبان ماه 1395:

 قیمت سرب نرم کارگاهی: 6880 تومان

قیمت سرب خالص: 7190 تومان

قیمت سرب مورخ 15 آبان ماه 1395:

 قیمت سرب نرم کارگاهی: 6810 تومان

قیمت سرب خالص: 7130 تومان

قیمت سرب مورخ 12 آبان ماه 1395:

 قیمت سرب نرم کارگاهی: 6720 تومان

قیمت سرب خالص: 7030 تومان

قیمت سرب مورخ 10 آبان ماه 1395:

 قیمت سرب نرم کارگاهی: 6720 تومان

قیمت سرب خالص: 7030 تومان

قیمت سرب مورخ 12 مهرماه 1395:

 قیمت سرب نرم کارگاهی: 6600 تومان

قیمت سرب خالص: 6970 تومان

قیمت سرب مورخ 6 مهرماه 1395:

 قیمت سرب نرم کارگاهی: 6300 تومان

قیمت سرب خالص: 6600 تومان

قیمت سرب مورخ 3 مهرماه 1395:

 قیمت سرب نرم کارگاهی: 6290 تومان

قیمت سرب خالص: 6600 تومان

قیمت سرب مورخ 31 شهریورماه 1395:

 قیمت سرب نرم کارگاهی: 6280 تومان

قیمت سرب خالص: 6620 تومان

قیمت سرب مورخ 29 شهریورماه 1395:

 قیمت سرب نرم کارگاهی: 6270 تومان

قیمت سرب خالص: 6600 تومان

قیمت سرب مورخ 28 شهریورماه 1395:

 قیمت سرب نرم کارگاهی: 6270 تومان

قیمت سرب خالص: 6620 تومان

قیمت سرب مورخ 27 شهریورماه 1395:

 قیمت سرب نرم کارگاهی: 6250 تومان

قیمت سرب خالص: 6600 تومان

قیمت سرب مورخ24 شهریورماه 1395:

 قیمت سرب نرم کارگاهی: 6230 تومان

قیمت سرب خالص: 6500 تومان

قیمت سرب مورخ24 شهریورماه 1395:

 قیمت سرب نرم کارگاهی: 6230 تومان

قیمت سرب خالص: 6500 تومان

قیمت سرب مورخ23 شهریورماه 1395:

 قیمت سرب نرم کارگاهی: 6230 تومان

قیمت سرب خالص: 6500 تومان

قیمت سرب مورخ20 شهریورماه 1395:

 قیمت سرب نرم کارگاهی: 6200 تومان

قیمت سرب خالص: 6500 تومان

قیمت سرب مورخ 17 شهریورماه 1395:

 قیمت سرب نرم کارگاهی: 6250 تومان

قیمت سرب خالص: 6500 تومان

قیمت سرب مورخ 15 شهریورماه 1395:

 قیمت سرب نرم کارگاهی: 6210 تومان

قیمت سرب خالص: 6445 تومان

قیمت سرب مورخ 14 شهریورماه 1395:

 قیمت سرب نرم کارگاهی: 6125 تومان

قیمت سرب خالص: 6360 تومان

قیمت سرب مورخ 10 شهریورماه 1395:

 قیمت سرب نرم کارگاهی: 6100 تومان

قیمت سرب خالص: 6370 تومان

قیمت سرب مورخ 9 شهریورماه 1395:

 قیمت سرب نرم کارگاهی: 6040 تومان

قیمت سرب خالص: 6360 تومان

قیمت سرب مورخ 7 شهریورماه 1395:

 قیمت سرب نرم کارگاهی: 6080 تومان

قیمت سرب خالص: 6400 تومان

جهت اطلاعات بیشتر با شماره های ذیل تماس حاصل نمایید:

09134305861

09132165701

03136250894