|

سرب اینفو|sorbinfo
Vinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.x

قیمت باتری فرسوده 1397/08/27

قیمت باتری خشک(ایرانی)12.600

قیمت باتری خشک(خارجی)12.100

قیمت باتری فرسوده 1397/08/20

قیمت باتری خشک(ایرانی)14.800

قیمت باتری خشک(خارجی)14.400

قیمت باتری فرسوده 1397/08/12

قیمت باتری خشک(ایرانی)14.500

قیمت باتری خشک(خارجی)14.000

قیمت باتری فرسوده 1397/08/01

قیمت باتری خشک(ایرانی)13.800

قیمت باتری خشک(خارجی)13.300

قیمت باتری فرسوده1397/07/22

قیمت باتری خشک(ایرانی)13.200

قیمت باتری خشک(خارجی)12.000

قیمت باتری فرسوده1397/07/14

قیمت باتری خشک(ایرانی)11.500

قیمت باتری خشک(خارجی)11.100

قیمت باتری فرسوده 1397/06/31

قیمت باتری خشک (ایرانی)12.600

قیمت باتری خشک (خارجی)12.000

قیمت باتری فرسوده 1397/06/24

قیمت باتری خشک(ایرانی)12.500

قیمت باتری خشک(خارجی)11.900

قیمت باتری فرسوده 1397/06/17

باتری آمپری 2.150

قیمت باتری خشک (ایرانی) 11.200

قیمت باتری خشک (خارجی) 10.900

قیمت باتری فرسوده 1397/06/05

قیمت باتری خشک(ایرانی)10.500 تومان

قیمت باتری خشک(خرجی) 10.100 تومان

قیمت باتری فرسوده 27/مرداد/1397

قیمت باتری خشک(ایرانی)10.300 تومان

قیمت باتری خشک(خارجی)10.000تومان

قیمت باتری فرسوده 10/مرداد/1397

قیمت باتری خشک(ایرانی)10.500تومان

قیمت باتری خشک(خارجی)10.200تومان

قیمت باتری فرسوده23/تیر/1397

قیمت باتری خشک(ایرانی)10.100تومان

قیمت باتری خشک(خارجی)9.900تومان

قیمت باتری فرسوده19/تیر/1397

قیمت باتری خشک (ایرانی)10.300تومان

قیمت باتری خشک (خارجی)9.300 تومان

قیمت باتری فرسوده 16/تیر/1397

قیمت باتری خشک(ایرانی)11.200تومان

قیمت باتری خشک (خارجی)11.000

قیمت باتری فرسوده10/تیر/1397

قیمت باتری خشک(ایرانی)11000تومان

قیمت باتری خشک(خارجی)10800تومان

قیمت باتری فرسوده 29/خرداد/1397

قیمت باتری خشک(ایرانی)10100

قیمت باتری خشک(خارجی)9900

قیمت باتری فرسوده26/خرداد/1397

قیمت باتری خشک فرسوده (ایرانی) 9800-9900

قیمت باتری خشک فرسوده (خارجی) 9300-9400

قیمت باتری فرسوده20/خرداد/1397

قیمت باتری خشک فرسوده(ایرانی)8500-9200 تومان

قیمت باتری فرسوده(خارجی)8400-8900 تومان

قیمت باتری فرسوده 12/خرداد/1397

قیمت باتری خشک فرسوده(ایرانی) 8500-9000

قیمت باتری فرسوده(خارجی)8300-8800

قیمت باتری فرسوده 08/خرداد/1397

قیمت خرید باتری خشک فرسوده (ایرانی)9000-8500 

قیمت خرید باتری خشک فرسوده (خارجی)8300-8900

 قیمت باتری فرسوده هفته اول خرداد ماه سال 1397:

قیمت خرید باتری خشک فرسوده (ایرانی)8600-9200

قیمت خرید باتری خشک فرسوده (خارجی)8500-9000

قیمت باتری فرسوده هفته چهارم اردیبهشت ماه سال 1397:

قیمت خرید باتری خشک فرسوده (ایرانی)8800-9200

قیمت خرید باتری(خارجی)8500-9000

قیمت روز  باتری مورخ 12 تیرماه ماه 1396

قیمت خرید باتری فرسوده داخلی تناژ (بدون آب): 5000 تومان 

قیمت خرید باتری فرسوده داخلی تناژ (آبدار): 4900 تومان 

 قیمت خرید باتری فرسوده خارجی (عراق، افغانستان،تاجیکستان): 4900 تومان

قیمت روز  باتری مورخ 11 تیرماه ماه 1396

قیمت خرید باتری فرسوده داخلی تناژ (بدون آب): 4900 تومان 

قیمت خرید باتری فرسوده داخلی تناژ (آبدار): 4800 تومان 

 قیمت خرید باتری فرسوده خارجی (عراق، افغانستان،تاجیکستان): 4900 تومان

قیمت روز  باتری مورخ 10 تیرماه ماه 1396

قیمت خرید باتری فرسوده داخلی تناژ (بدون آب): 4850 تومان 

قیمت خرید باتری فرسوده داخلی تناژ (آبدار): 4800 تومان 

 قیمت خرید باتری فرسوده خارجی (عراق، افغانستان،تاجیکستان): 4750 تومان

قیمت روز  باتری مورخ 08 تیرماه ماه 1396

قیمت خرید باتری فرسوده داخلی تناژ (بدون آب): 4850 تومان 

قیمت خرید باتری فرسوده داخلی تناژ (آبدار): 4800 تومان 

 قیمت خرید باتری فرسوده خارجی (عراق، افغانستان،تاجیکستان): 4750 تومان

قیمت روز  باتری مورخ 07 تیرماه ماه 1396

قیمت خرید باتری فرسوده داخلی تناژ (بدون آب): 4920 تومان 

قیمت خرید باتری فرسوده داخلی تناژ (آبدار): 4840 تومان 

 قیمت خرید باتری فرسوده خارجی (عراق، افغانستان،تاجیکستان): 4820 تومان

قیمت روز  باتری مورخ 04 تیرماه ماه 1396

قیمت خرید باتری فرسوده داخلی تناژ (بدون آب): 4820 تومان 

قیمت خرید باتری فرسوده داخلی تناژ (آبدار): 4720 تومان 

 قیمت خرید باتری فرسوده خارجی (عراق، افغانستان،تاجیکستان): 4720 تومان

قیمت روز  باتری مورخ 03 تیرماه ماه 1396

قیمت خرید باتری فرسوده داخلی تناژ (بدون آب): 4820 تومان 

قیمت خرید باتری فرسوده داخلی تناژ (آبدار): 4720 تومان 

 قیمت خرید باتری فرسوده خارجی (عراق، افغانستان،تاجیکستان): 4720 تومان

قیمت روز  باتری مورخ 01 تیرماه ماه 1396

قیمت خرید باتری فرسوده داخلی تناژ (بدون آب): 4820 تومان 

قیمت خرید باتری فرسوده داخلی تناژ (آبدار): 4720 تومان 

 قیمت خرید باتری فرسوده خارجی (عراق، افغانستان،تاجیکستان): 4720 تومان

قیمت روز  باتری مورخ 31 خرداد ماه 1396

قیمت خرید باتری فرسوده داخلی تناژ (بدون آب): 4800 تومان 

قیمت خرید باتری فرسوده داخلی تناژ (آبدار): 4700 تومان 

 قیمت خرید باتری فرسوده خارجی (عراق، افغانستان،تاجیکستان): 4700 تومان

قیمت روز  باتری مورخ 30 خرداد ماه 1396

قیمت خرید باتری فرسوده داخلی تناژ (بدون آب): 4800 تومان 

قیمت خرید باتری فرسوده داخلی تناژ (آبدار): 4700 تومان 

 قیمت خرید باتری فرسوده خارجی (عراق، افغانستان،تاجیکستان): 4700 تومان

قیمت روز  باتری مورخ 29 خرداد ماه 1396

قیمت خرید باتری فرسوده داخلی تناژ (بدون آب): 4800 تومان 

قیمت خرید باتری فرسوده داخلی تناژ (آبدار): 4700 تومان 

 قیمت خرید باتری فرسوده خارجی (عراق، افغانستان،تاجیکستان): 4700 تومان

قیمت روز  باتری مورخ 28 خرداد ماه 1396

قیمت خرید باتری فرسوده داخلی تناژ (بدون آب): 4780 تومان 

قیمت خرید باتری فرسوده داخلی تناژ (آبدار): 4690 تومان 

 قیمت خرید باتری فرسوده خارجی (عراق، افغانستان،تاجیکستان): 4660 تومان

قیمت روز  باتری مورخ 27 خرداد ماه 1396

قیمت خرید باتری فرسوده داخلی تناژ (بدون آب): 4760 تومان 

قیمت خرید باتری فرسوده داخلی تناژ (آبدار): 4660 تومان 

 قیمت خرید باتری فرسوده خارجی (عراق، افغانستان،تاجیکستان): 4760 تومان

قیمت روز  باتری مورخ 25 خرداد ماه 1396

قیمت خرید باتری فرسوده داخلی تناژ (بدون آب): 4760 تومان 

قیمت خرید باتری فرسوده داخلی تناژ (آبدار): 4660 تومان 

 قیمت خرید باتری فرسوده خارجی (عراق، افغانستان،تاجیکستان): 4660 تومان

قیمت روز  باتری مورخ 24 خرداد ماه 1396

قیمت خرید باتری فرسوده داخلی تناژ (بدون آب): 4740 تومان 

قیمت خرید باتری فرسوده داخلی تناژ (آبدار): 4680 تومان 

 قیمت خرید باتری فرسوده خارجی (عراق، افغانستان،تاجیکستان): 4640 تومان

قیمت روز  باتری مورخ 23 خرداد ماه 1396

قیمت خرید باتری فرسوده داخلی تناژ (بدون آب): 4770 تومان 

قیمت خرید باتری فرسوده داخلی تناژ (آبدار): 4700 تومان 

 قیمت خرید باتری فرسوده خارجی (عراق، افغانستان،تاجیکستان): 4700 تومان

قیمت روز  باتری مورخ 22 خرداد ماه 1396

قیمت خرید باتری فرسوده داخلی تناژ (بدون آب): 4800 تومان 

قیمت خرید باتری فرسوده داخلی تناژ (آبدار): 4700 تومان 

 قیمت خرید باتری فرسوده خارجی (عراق، افغانستان،تاجیکستان): 4700 تومان

قیمت روز  باتری مورخ 21 خرداد ماه 1396

قیمت خرید باتری فرسوده داخلی تناژ (بدون آب): 4800 تومان 

قیمت خرید باتری فرسوده داخلی تناژ (آبدار): 4700 تومان 

 قیمت خرید باتری فرسوده خارجی (عراق، افغانستان،تاجیکستان): 4700 تومان

قیمت روز  باتری مورخ 20 خرداد ماه 1396

قیمت خرید باتری فرسوده داخلی تناژ (بدون آب): 4820 تومان 

قیمت خرید باتری فرسوده داخلی تناژ (آبدار): 4720 تومان 

 قیمت خرید باتری فرسوده خارجی (عراق، افغانستان،تاجیکستان): 4720 تومان

قیمت روز  باتری مورخ 18 خرداد ماه 1396

قیمت خرید باتری فرسوده داخلی تناژ (بدون آب): 4800 تومان 

قیمت خرید باتری فرسوده داخلی تناژ (آبدار): 4700 تومان 

 قیمت خرید باتری فرسوده خارجی (عراق، افغانستان،تاجیکستان): 4700 تومان

قیمت روز  باتری مورخ 17 خرداد ماه 1396

قیمت خرید باتری فرسوده داخلی تناژ (بدون آب): 4820 تومان 

قیمت خرید باتری فرسوده داخلی تناژ (آبدار): 4720 تومان 

 قیمت خرید باتری فرسوده خارجی (عراق، افغانستان،تاجیکستان): 4720 تومان

قیمت روز  باتری مورخ 16 خرداد ماه 1396

قیمت خرید باتری فرسوده داخلی تناژ (بدون آب): 4820 تومان 

قیمت خرید باتری فرسوده داخلی تناژ (آبدار): 4720 تومان 

 قیمت خرید باتری فرسوده خارجی (عراق، افغانستان،تاجیکستان): 4720 تومان

قیمت روز  باتری مورخ 13 خرداد ماه 1396

قیمت خرید باتری فرسوده داخلی تناژ (بدون آب): 4820 تومان 

قیمت خرید باتری فرسوده داخلی تناژ (آبدار): 4720 تومان 

 قیمت خرید باتری فرسوده خارجی (عراق، افغانستان،تاجیکستان): 4720 تومان

قیمت روز  باتری مورخ 11 خرداد ماه 1396

قیمت خرید باتری فرسوده داخلی تناژ (بدون آب): 4820 تومان 

قیمت خرید باتری فرسوده داخلی تناژ (آبدار): 4770 تومان 

 قیمت خرید باتری فرسوده خارجی (عراق، افغانستان،تاجیکستان): 4720 تومان

قیمت روز  باتری مورخ 10خرداد ماه 1396

قیمت خرید باتری فرسوده داخلی تناژ (بدون آب): 4820 تومان 

قیمت خرید باتری فرسوده داخلی تناژ (آبدار): 4770 تومان 

 قیمت خرید باتری فرسوده خارجی (عراق، افغانستان،تاجیکستان): 4720 تومان

قیمت روز  باتری مورخ 09 خرداد ماه 1396

قیمت خرید باتری فرسوده داخلی تناژ (بدون آب): 4820 تومان 

قیمت خرید باتری فرسوده داخلی تناژ (آبدار): 4770 تومان 

 قیمت خرید باتری فرسوده خارجی (عراق، افغانستان،تاجیکستان): 4820 تومان

قیمت روز  باتری مورخ 08 خرداد ماه 1396

قیمت خرید باتری فرسوده داخلی تناژ (بدون آب): 4840 تومان 

قیمت خرید باتری فرسوده داخلی تناژ (آبدار): 4770 تومان 

 قیمت خرید باتری فرسوده خارجی (عراق، افغانستان،تاجیکستان): 4740 تومان

قیمت روز  باتری مورخ 07 خرداد ماه 1396

قیمت خرید باتری فرسوده داخلی تناژ (بدون آب): 4820 تومان 

قیمت خرید باتری فرسوده داخلی تناژ (آبدار): 4770 تومان 

 قیمت خرید باتری فرسوده خارجی (عراق، افغانستان،تاجیکستان): 4720 تومان

قیمت روز  باتری مورخ 06 خرداد ماه 1396

قیمت خرید باتری فرسوده داخلی تناژ (بدون آب): 4820 تومان 

قیمت خرید باتری فرسوده داخلی تناژ (آبدار): 4770 تومان 

 قیمت خرید باتری فرسوده خارجی (عراق، افغانستان،تاجیکستان): 4720 تومان

قیمت روز  باتری مورخ 05 خرداد ماه 1396

قیمت خرید باتری فرسوده داخلی تناژ (بدون آب): 4820 تومان 

قیمت خرید باتری فرسوده داخلی تناژ (آبدار): 4770 تومان 

 قیمت خرید باتری فرسوده خارجی (عراق، افغانستان،تاجیکستان): 4720 تومان

قیمت روز  باتری مورخ 04 خرداد ماه 1396

قیمت خرید باتری فرسوده داخلی تناژ (بدون آب): 4810 تومان 

قیمت خرید باتری فرسوده داخلی تناژ (آبدار): 4730 تومان 

 قیمت خرید باتری فرسوده خارجی (عراق، افغانستان،تاجیکستان): 4710 تومان

قیمت روز  باتری مورخ 03 خرداد ماه 1396

قیمت خرید باتری فرسوده داخلی تناژ (بدون آب): 4800 تومان 

قیمت خرید باتری فرسوده داخلی تناژ (آبدار): 4720 تومان 

 قیمت خرید باتری فرسوده خارجی (عراق، افغانستان،تاجیکستان): 4700 تومان

قیمت روز  باتری مورخ 02 خرداد ماه 1396

قیمت خرید باتری فرسوده داخلی تناژ (بدون آب): 4820 تومان 

قیمت خرید باتری فرسوده داخلی تناژ (آبدار): 4720 تومان 

 قیمت خرید باتری فرسوده خارجی (عراق، افغانستان،تاجیکستان): 4720 تومان

قیمت روز  باتری مورخ 01 خرداد ماه 1396

قیمت خرید باتری فرسوده داخلی تناژ (بدون آب): 4820 تومان 

قیمت خرید باتری فرسوده داخلی تناژ (آبدار): 4720 تومان 

 قیمت خرید باتری فرسوده خارجی (عراق، افغانستان،تاجیکستان): 4720 تومان

قیمت روز  باتری مورخ 31 اردیبهشت ماه 1396

قیمت خرید باتری فرسوده داخلی تناژ (بدون آب): 4830 تومان 

قیمت خرید باتری فرسوده داخلی تناژ (آبدار): 4730 تومان 

 قیمت خرید باتری فرسوده خارجی (عراق، افغانستان،تاجیکستان): 4730 تومان

قیمت روز  باتری مورخ 30 اردیبهشت ماه 1396

قیمت خرید باتری فرسوده داخلی تناژ (بدون آب): 4830 تومان 

قیمت خرید باتری فرسوده داخلی تناژ (آبدار): 4730 تومان 

 قیمت خرید باتری فرسوده خارجی (عراق، افغانستان،تاجیکستان): 4730 تومان

قیمت روز  باتری مورخ 29 اردیبهشت ماه 1396

قیمت خرید باتری فرسوده داخلی تناژ (بدون آب): 4830 تومان 

قیمت خرید باتری فرسوده داخلی تناژ (آبدار): 4730 تومان 

 قیمت خرید باتری فرسوده خارجی (عراق، افغانستان،تاجیکستان): 4730 تومان

قیمت روز  باتری مورخ 28 اردیبهشت ماه 1396

قیمت خرید باتری فرسوده داخلی تناژ (بدون آب): 4830 تومان 

قیمت خرید باتری فرسوده داخلی تناژ (آبدار): 4730 تومان 

 قیمت خرید باتری فرسوده خارجی (عراق، افغانستان،تاجیکستان): 4730 تومان

قیمت روز  باتری مورخ 27 اردیبهشت ماه 1396

قیمت خرید باتری فرسوده داخلی تناژ (بدون آب): 4830 تومان 

قیمت خرید باتری فرسوده داخلی تناژ (آبدار): 4730 تومان 

 قیمت خرید باتری فرسوده خارجی (عراق، افغانستان،تاجیکستان): 4730 تومان

قیمت روز  باتری مورخ 26 اردیبهشت ماه 1396

قیمت خرید باتری فرسوده داخلی تناژ (بدون آب): 4830 تومان 

قیمت خرید باتری فرسوده داخلی تناژ (آبدار): 4730 تومان 

 قیمت خرید باتری فرسوده خارجی (عراق، افغانستان،تاجیکستان): 4730 تومان

قیمت روز  باتری مورخ 25 اردیبهشت ماه 1396

قیمت خرید باتری فرسوده داخلی تناژ (بدون آب): 4870 تومان 

قیمت خرید باتری فرسوده داخلی تناژ (آبدار): 4770 تومان 

 قیمت خرید باتری فرسوده خارجی (عراق، افغانستان،تاجیکستان): 4770 تومان

قیمت روز  باتری مورخ 24 اردیبهشت ماه 1396

قیمت خرید باتری فرسوده داخلی تناژ (بدون آب): 4820 تومان 

قیمت خرید باتری فرسوده داخلی تناژ (آبدار): 4720 تومان 

 قیمت خرید باتری فرسوده خارجی (عراق، افغانستان،تاجیکستان): 4720 تومان

قیمت روز  باتری مورخ 23 اردیبهشت ماه 1396

قیمت خرید باتری فرسوده داخلی تناژ (بدون آب): 4820 تومان 

قیمت خرید باتری فرسوده داخلی تناژ (آبدار): 4720 تومان 

 قیمت خرید باتری فرسوده خارجی (عراق، افغانستان،تاجیکستان): 4720 تومان

قیمت روز  باتری مورخ 22 اردیبهشت ماه 1396

قیمت خرید باتری فرسوده داخلی تناژ (بدون آب): 4930 تومان 

قیمت خرید باتری فرسوده داخلی تناژ (آبدار): 4830 تومان 

 قیمت خرید باتری فرسوده خارجی (عراق، افغانستان،تاجیکستان): 4830 تومان

قیمت روز  باتری مورخ 21 اردیبهشت ماه 1396

قیمت خرید باتری فرسوده داخلی تناژ (بدون آب): 4920 تومان 

قیمت خرید باتری فرسوده داخلی تناژ (آبدار): 4820 تومان 

 قیمت خرید باتری فرسوده خارجی (عراق، افغانستان،تاجیکستان): 4820 تومان

قیمت روز  باتری مورخ 20 اردیبهشت ماه 1396

قیمت خرید باتری فرسوده داخلی تناژ (بدون آب): 4920 تومان 

قیمت خرید باتری فرسوده داخلی تناژ (آبدار): 4820 تومان 

 قیمت خرید باتری فرسوده خارجی (عراق، افغانستان،تاجیکستان): 4820 تومان

قیمت روز  باتری مورخ 19 اردیبهشت ماه 1396

قیمت خرید باتری فرسوده داخلی تناژ (بدون آب): 4920 تومان 

قیمت خرید باتری فرسوده داخلی تناژ (آبدار): 4820 تومان 

 قیمت خرید باتری فرسوده خارجی (عراق، افغانستان،تاجیکستان): 4820 تومان

قیمت روز  باتری مورخ 18 اردیبهشت ماه 1396

قیمت خرید باتری فرسوده داخلی تناژ (بدون آب): 4900 تومان 

قیمت خرید باتری فرسوده داخلی تناژ (آبدار): 4800 تومان 

 قیمت خرید باتری فرسوده خارجی (عراق، افغانستان،تاجیکستان): 4800 تومان

قیمت روز  باتری مورخ 17 اردیبهشت ماه 1396

قیمت خرید باتری فرسوده داخلی تناژ (بدون آب): 4920 تومان 

قیمت خرید باتری فرسوده داخلی تناژ (آبدار): 4820 تومان 

 قیمت خرید باتری فرسوده خارجی (عراق، افغانستان،تاجیکستان): 4820 تومان

قیمت روز  باتری مورخ 16 اردیبهشت ماه 1396

قیمت خرید باتری فرسوده داخلی تناژ (بدون آب): 4920 تومان 

قیمت خرید باتری فرسوده داخلی تناژ (آبدار): 4880 تومان 

 قیمت خرید باتری فرسوده خارجی (عراق، افغانستان،تاجیکستان): 4850 تومان

قیمت روز  باتری مورخ 15 اردیبهشت ماه 1396

قیمت خرید باتری فرسوده داخلی تناژ (بدون آب): 4920 تومان 

قیمت خرید باتری فرسوده داخلی تناژ (آبدار): 4880 تومان 

 قیمت خرید باتری فرسوده خارجی (عراق، افغانستان،تاجیکستان): 4850 تومان

قیمت روز  باتری مورخ 14 اردیبهشت ماه 1396

قیمت خرید باتری فرسوده داخلی تناژ (بدون آب): 4920 تومان 

قیمت خرید باتری فرسوده داخلی تناژ (آبدار): 4820 تومان 

 قیمت خرید باتری فرسوده خارجی (عراق، افغانستان،تاجیکستان): 4830 تومان

قیمت روز  باتری مورخ 13 اردیبهشت ماه 1396

قیمت خرید باتری فرسوده داخلی تناژ (بدون آب): 4930 تومان 

قیمت خرید باتری فرسوده داخلی تناژ (آبدار): 4830 تومان 

 قیمت خرید باتری فرسوده خارجی (عراق، افغانستان،تاجیکستان): 4830 تومان

قیمت خرید باتری فرسوده زیر 5 تن: 4515 تومان

قیمت خرید باتری فرسوده زیر یک تن: 4015 تومان

قیمت روز  باتری مورخ 12 اردیبهشت ماه 1396

قیمت خرید باتری فرسوده داخلی تناژ (بدون آب): 4940 تومان 

قیمت خرید باتری فرسوده داخلی تناژ (آبدار): 4840 تومان 

 قیمت خرید باتری فرسوده خارجی (بدون آب): 4840 تومان

قیمت خرید باتری فرسوده زیر 5 تن: 4515 تومان

قیمت خرید باتری فرسوده زیر یک تن: 4015 تومان

 امروز باتری فرسوده مورخ 11 اردیبهشت ماه 1396 تحویل اصفهان و قم 

خرید باتری فرسوده داخلی تناژ (بدون آب): 4930 تومان

خرید باتری فرسوده داخلی تناژ (آبدار): 4830 تومان

 خرید باتری فرسوده خارجی (بدون آب): 4830 تومان

خرید باتری فرسوده زیر 5 تن: 4500 تومان 

خرید باتری فرسوده زیر یک تن: 4000 تومان

قیمت امروز باتری فرسوده مورخ 11 ديماه 1395 تحویل اصفهان و قم  4620 تومان

قیمت امروز باتری فرسوده مورخ 8 ديماه 1395 تحویل اصفهان و قم  4630 تومان


قیمت امروز باتری فرسوده مورخ 5 ديماه 1395 تحویل اصفهان و قم  4650 تومان

 قیمت امروز باتری فرسوده مورخ 1 ديماه 1395 تحویل اصفهان و قم  5000 تومان

 قیمت امروز باتری فرسوده مورخ 23 آذرماه 1395 تحویل اصفهان و قم  5230 تومان

قیمت امروز باتری فرسوده مورخ 21 آذرماه 1395 تحویل اصفهان و قم  5230 تومان

قیمت امروز باتری فرسوده مورخ 16 آذرماه 1395 تحویل اصفهان و قم  5000 تومان

قیمت امروز باتری فرسوده مورخ 9 آذرماه 1395 تحویل اصفهان و قم  5150 تومان

 قیمت امروز باتری فرسوده مورخ 7 آذرماه 1395 تحویل اصفهان و قم  4980 تومان

قیمت امروز باتری فرسوده مورخ 6 آذرماه 1395 تحویل اصفهان و قم  4870 تومان

 قیمت امروز باتری فرسوده مورخ 3 آذرماه 1395 تحویل اصفهان و قم  4635 تومان

 قیمت امروز باتری فرسوده مورخ 1 آذرماه 1395 تحویل اصفهان و قم  4550 تومان

قیمت امروز باتری فرسوده مورخ 24 آبان ماه 1395 تحویل اصفهان و قم  4520 تومان

 قیمت امروز باتری فرسوده مورخ 23 آبان ماه 1395 تحویل اصفهان و قم  4480 تومان

قیمت امروز باتری فرسوده مورخ 22 آبان ماه 1395 تحویل اصفهان و قم  4485 تومان

قیمت امروز باتری فرسوده مورخ 18 آبان ماه 1395 تحویل اصفهان و قم  4260 تومان

 قیمت امروز باتری فرسوده مورخ 17 آبان ماه 1395 تحویل اصفهان و قم  4210 تومان

قیمت امروز باتری فرسوده مورخ 15 آبان ماه 1395 تحویل اصفهان و قم  4140 تومان

 قیمت امروز باتری فرسوده مورخ 12 آبان ماه 1395 تحویل اصفهان و قم  4080 تومان

 قیمت امروز باتری فرسوده مورخ 10 آبان ماه 1395 تحویل اصفهان و قم  4100 تومان

قیمت امروز باتری فرسوده مورخ 12 مهرماه 1395 تحویل اصفهان و قم  3970 تومان

قیمت امروز باتری فرسوده مورخ 6 مهرماه 1395 تحویل اصفهان و قم  3800 تومان

قیمت امروز باتری فرسوده مورخ 3 مهرماه 1395 تحویل اصفهان و قم  3780 تومان

قیمت امروز باتری فرسوده مورخ 31 شهریورماه 1395 تحویل اصفهان و قم  3770 تومان

قیمت امروز باتری فرسوده مورخ 29 شهریورماه 1395 تحویل اصفهان و قم  3740 تومان

 قیمت امروز باتری فرسوده مورخ 28 شهریورماه 1395 تحویل اصفهان و قم  3770 تومان

 قیمت امروز باتری فرسوده مورخ 27 شهریورماه 1395 تحویل اصفهان و قم  3735 تومان

قیمت امروز باتری فرسوده مورخ 24 شهریورماه 1395 تحویل اصفهان و قم  3675 تومان

قیمت امروز باتری فرسوده مورخ 23 شهریورماه 1395 تحویل اصفهان و قم  3675 تومان

قیمت امروز باتری فرسوده مورخ 20 شهریورماه 1395 تحویل اصفهان و قم  3690 تومان

قیمت امروز باتری فرسوده مورخ 17 شهریورماه 1395 تحویل اصفهان و قم  3740 تومان

قیمت امروز باتری فرسوده مورخ 15 شهریورماه 1395 تحویل اصفهان و قم  3725 تومان

قیمت امروز باتری فرسوده مورخ 14 شهریورماه 1395 تحویل اصفهان و قم  3675 تومان

قیمت امروز باتری فرسوده مورخ 10 شهریورماه 1395 تحویل اصفهان و قم  3660 تومان

قیمت امروز باتری فرسوده مورخ 9 شهریورماه 1395 تحویل اصفهان و قم  3650 تومان

قیمت امروز باتری فرسوده مورخ 7 شهریورماه 1395 تحویل اصفهان و قم  3675 تومان

 

جهت اطلاعات بیشتر با شماره های ذیل تماس حاصل نمایید:

09134305861

09132165701

03136250894